Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Περιγραφή Προγράμματος

Εισαγωγή


Με την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς η σημαντικότερη προσδοκία των γονιών και των δασκάλων είναι η επιτυχής απόκτηση από τα παιδιά των ικανοτήτων και των εφοδίων που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν μια ομαλή και δημιουργική εκπαιδευτική πορεία και μια αξιόλογη σχολική επίδοση.
Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο, διαπιστώνουν καθημερινά ότι τα παιδιά σήμερα δεν παρουσιάζουν την ίδια μαθησιακή ικανότητα στο σχολείο. Το 10% των παιδιών στην Ευρώπη έχουν ένα πρόβλημα “δυσ-”. Πολλά παιδιά δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τα μαθήματά τους, δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, να συγκεντρώνονται, να ελέγχουν τις παρορμητικές τους τάσεις, να οργανώνονται, να φέρονται υπεύθυνα στους άλλους αλλά και στον εαυτό τους. Τα παιδιά αυτά δεν είναι άρρωστα, παρουσιάζουν απλά κάποιες εξελικτικές διαταραχές του λόγου, δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες κυρίως δυσλεξία. Παρουσιάζουν προβλήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια και αντιμετώπιση.
Καθώς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πέφτουν συχνά θύματα κοινωνικού αποκλεισμού, θέλουμε με αυτό το πρόγραμμα να κάνουμε αναγνωρίσιμο το πρόβλημα “δυσ-”, (κυρίως της δυσλεξίας) και να βρούμε τρόπους για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά αντιμετωπίζουν.
Οι μαθητές και οι καθηγητές που θα δουλέψουμε κατά ομάδες και συνεργατικά στο πρόγραμμα θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους μαθητές των σχολείων μας να δουν με άλλο μάτι τους συμμαθητές τους που εμφανίζουν μαθησιακά προβλήματα και να ανταλλάξουμε πληροφορίες  και πρακτικές με σκοπό:
Ø      την εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση
Ø      την έγκαιρη διαπίστωση, διάγνωση, εξέταση και ανάληψη των ενδεδειγμένων μέτρων
Ø      τη παροχή ειδικής, έγκαιρης, εντατικής και πολυδιάστατης αντιμετώπισης και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας σε κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές στα σχολεία για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες
Ø      τη κατάρριψη στερεοτύπων, που θεωρεί ότι τα παιδιά αυτά πάσχουν
Ø      την αποφυγή τάσεων ενδοοικογενειακής εσωστρέφειας και απόκρυψης του προβλήματος
Ø      την ελαχιστοποίηση φαινομένων απομόνωσης, κοινωνικού αλλά και ψηφιακού αποκλεισμού σε βάρος των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα και δυσλεξία
Ø      την αναζήτηση σχέσης φτώχειας, μαθησιακών δυσκολιών και κοινωνικού αποκλεισμού.


Κύριοι άξονες του προγράμματος
Ø      Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στο πρόβλημα της δυσλεξίας. (Παρακολουθούν και σχολιάζουν μια κινηματογραφική ταινία).
Ø      Συμπληρώνουν αρχικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τα συμπτώματα της δυσλεξίας
Ø      Ερευνούν αν οι Νέες Τεχνολογίες με ειδικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους δυσλεξικούς μαθητές να μειώσουν τον κίνδυνο του κοινωνικού και ενδεχόμενου ψηφιακού αποκλεισμού τους 
Ø      Αναζητούν τρόπους ατομικής και συλλογικής δράσης για την κατάρριψη σχετικών στερεοτύπων.
Ø      Διατυπώνουν τις πιθανές λύσεις που στοχεύουν στην προώθηση της ηλεκτρονικής ένταξης και του ψηφιακού γραμματισμού των δυσλεξικών ατόμων και τον μη αποκλεισμό τους από τις δημοκρατικές διαδικασίες που πρεσβεύει η Διακήρυξη της Ρίγας (2008) για όλους.
Ø      Επικοινωνούν με ειδικούς και επιστημονικές οργανώσεις
Ø      Καταστρώνουν ερωτηματολόγιο και διερευνούν τις απόψεις της κοινής γνώμης σχετικά με τη δυσλεξία
Ø      Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στα σχολεία τους και τις εκπαιδευτικές αρχές. Στέλνουν δελτία τύπου στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο
Ø      Βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα, μαθαίνουν να εργάζονται συνεργατικά, δημιουργούν φιλίες μέσω αυτής της διεθνούς συνεργασίας, χρησιμοποιούν τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Διαδικασία εργασίας
Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά, μοιράζονται τις ιδέες τους και αναπτύσσουν προτάσεις. Στελεχώνουν 4 ομάδες (Πλάνο δράσης και συντονισμός (Ι), Ερωτηματολόγια, Στατιστικές Αναλύσεις και Συμπεράσματα (ΙΙ), Επικοινωνία και Δελτία Τύπου (ΙΙΙ), και Βίντεο και Παρουσιάσεις (IV) . Κάθε ομάδα αποτελείται από 4-5 μαθητές από κάθε σχολείο (από την Ελλάδα, τη Γαλλία κλπ).
Οι ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους. Η σύγκριση και η σύγκλιση των απόψεων μεταξύ των μελών των ευρωπαϊκών συνεργαζόμενων σχολείων είναι σημαντική. Η επικοινωνία μεταξύ τους στα αγγλικά, γαλλικά ή ελληνικά και μέσω των ΤΠΕ έχει μεγάλη σημασία. Για κάθε αρχείο που χρησιμοποιείται (φωτογραφία, εικόνα, ήχο ή βίντεο) αναφέρονται οι πηγές του. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα είναι σεβαστά.

Παραδοτέα
Ø      Σχέδια εργασίας και χρονοδιαγράμματα
Ø      Αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις (slide show, video, web pages)
Ø      Ερωτηματολόγια και αναλύσεις
Ø      Φωτογραφίες, βίντεο από τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του έργου

Αξιολόγηση
Ø      Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών
Ø      Η αίσθηση της οργάνωσης και επικοινωνίας
Ø      Η επιτυχημένη ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος
 

Project description - Schedule - Topics

Introduction

At start of each school year, the aspiration of parents and teachers is the children’s successful acquisition of skills and abilities needed to ensure a smooth and creative educational course and a significant school performance.
Teachers, however, find every day that children nowadays do not have the same learning ability in school. It is estimated that more than 10% of European children are affected by "dys-"type disorders, including dysphasia, dyspraxia, attention deficit disorder and dyslexia. Many children show no interest in their courses, do not have the ability to overcome the difficulties, concentrate, control their impulsive tendencies and be organized and responsible for their behavior to others and to themselves. These children are not sick, just showing some developmental disorders of speech, difficulty reading and writing, have learning difficulties, especially dyslexia. They have problems of low self-esteem and antisocial behaviour. Teachers know that these children need special treat and help.
As children with learning disabilities are often victims of social exclusion, the aim of our project is to encourage the recognition of "dys-"type problem (mainly dyslexia) and find ways to tackle social exclusion often faced.

Pupils and teachers will work in groups and collaboratively on the project to encourage parents and students of our schools to change their view on their classmates with learning problems and share information and best practices aiming at:
Ø     making information accessible
Ø     taking timely steps to spot, screen, systematically diagnose and treat the disorder at an early stage
Ø     providing special, early, intensive and multidisciplinary treatment and effective teaching methods in appropriate, educational structures in schools for children, adolescents and young adults
Ø     breaking down stereotypical beliefs that these children are ill
Ø     avoiding introspection domestic trends and concealment of the problem
Ø     minimizing isolation phenomena, social and digital exclusion against children with learning difficulties and dyslexia
Ø     searching link between poverty, learning difficulties and social exclusion.

Guidelines

Ø     The pupils aware to the problem of dyslexia (at first they watch a film and comment on it.)
Ø     They complete an initial questionnaire about symptoms of dyslexia
Ø     Investigating whether new technologies with special tools can help dyslexic students to reduce the risk of potential social and digital exclusion
Ø     Looking for ways to individual and collective action to break on stereotypes
Ø     Formulating possible solutions aimed at promoting e-inclusion and digital literacy of dyslexic people and not their exclusion from the democratic process advocated by the Declaration of Riga (2008) for all people
Ø     Communicating with experts and scientific organizations
Ø     Forming a questionnaire and exploring public opinion on dyslexia
Ø     Showing the results of their work in schools and education authorities
Ø     Publishing releases to the media and the Internet
Ø     Improving students’ skills in English, learning to work collaboratively, creating friendships through this international cooperation, using the tools of ICT.
 
Work process

Students work in groups, share ideas and develop proposals, staffed by four groups (Plan of action and coordination (I), Questionnaires, Statistical Analysis and Conclusions (II), Communication and Press Releases (III), and Video & Presentations (IV). Each team consists of 4-5 students from each school (from Greece, France etc.).

There will be collaboration between teams. Comparison and convergence of views among members of European are of great importance, along with communication between them in English, French or Greek through ICT. For each file used (photo, image, audio or video) the source is mentioned. Copyrights are respected.
 
Expected Results - "Project outcome" production

Ø Project planning and deadlines
Ø posters, drawings, presentations (slide show, video, web pages)
Ø Questionnaires and analysis
Ø Photos, videos of the various stages of project development

Evaluation

Ø The participation of students
Ø The sense of organization and communication
Ø The successful fulfillment of program objectives


Schedule

October 2010
 1. Getting to know each otherAbout us  (who am I?)
  CV, application form
  (text files: word, pdf,
  presentation files: ppt, pps,
  video files: avi, mpg, mp4, mov, wmv, flv (movie-maker, picture-project), video players
  sound (mp3, wav): recording, audacity
  images, photos (gif, jpg, png, animated gif): painting, power point
 2. Watching the movie: TAARE_ZAMEEN
  impressions’ writing,
  questionnaires,
  discussion in the classroom
November 2010
 1. An expert in the school
 2. Workshop
 3. Human rights – Disabilities - Minorities
 4. Social exclusion – Digital inclusion
December 2010
 1. Mind mapping
 2. Cartoon painting about dyslexia
January 2011
 1. Combating social exclusion caused by disabilities problems
 2. Social exclusion because of poverty
February 2011
 1. Gallop
 2. Project meeting …..
March 2010-10
 1. Statistical analysis
 2. Results
April 2011
 1. Reports publishing
 2. Educational visit ….
May 2011
 1. Presentation of the whole project to the educational authorities (parents, school)
 2. Upload files to twinspace

Each partner updates the community via twinblog. Every new proposal or new activity is welcome. The communication among the schools could be via skype, messenger and e-mails.Topics of the project "Dyslexia... and Social Exclusion":
"Miltos Kountouras" Team: Human Rights, Discrimination, Minorities (The Poor - The Immigrants - The Homeless, The Prisoners,...), Social Inclusion, Digital Literacy
LP Jean Perrin Team: Poverty - Volunteering - Charity
142 Elementary School Team: Social skills, respecting difference, self-esteem, human rights
40 Gymnasium Team: Disabilities and School (Dyslexia)
_________________________________________________________________________________

Our project was approved

It's time to start...

Hi Friends!!!
Welcome to our blog.


It's time to start our project: Dyslexia and Social Exclusion in the framework of European Year 2010 for Combating Poverty and Social Exclusion. 

(Links

In Greece tomorrow morning the School bell will ring on time...
Wishing you a very successful school year!!!
Good Luck