Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

World Literacy rate - digital divide

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) defines literacy as the "ability to identify, understand, interpret, create, communicate, compute and use printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society." 

H UNESCO ορίζει ως αλφαβητισμό την ικανότητα του ανθρώπου να εντοπίζει, κατανοεί, δημιουργεί, επικοινωνεί, υπολογίζει και χρησιμοποιεί έντυπα και γραπτού λόγου υλικά με ποικίλοπεριεχόμενο.  Η διαδικασία αλφαβητισμού περιλαμβάνει μοντέλο συνεχούς μάθησης και παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους τους, να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους, και να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινότητά τους και την ευρύτερη κοινωνία.
Ψηφιακό χάσμα εννοείται το χάσμα, το κενό, που παράγεται ανάμεσα σε άτομα ή και ομάδες που ωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες και σε εκείνα που δεν ωφελούνται εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων. Το ψηφιακό χάσμα περιγράφει εν μέρει ανισότητες σχετικές με την πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας. Θεωρείται ζήτημα μείζονος σημασίας εξαιτίας της σοβαρής επίπτωσής του στην ικανότητα του ανθρώπου να αποκτά γνώση και οδηγεί αναπόφευκτα στον στον ψηφιακό αναλφαβητισμό (digital illiteracy) και ψηφιακό αποκλεισμό (Digital Divide).

Δείκτες μέτρησης για τη μέτρηση του ψηφιακού χάσματος είναι: Χρήση του διαδικτύου και η Ευρυζωνική κάλυψη! Το 2008 περίπου το 44% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 66% των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί τακτικά το διαδίκτυο. Στους μη χρήστες συγκαταλέγονται κυρίως τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι οικονομικά ανενεργοί και οι ηλικιωμένοι.

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό των πολιτών των 27 χωρών μελών της ΕΕ που διαθέτουν ικανοποιητικές δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου το έτος 2007.

Η αδυναμία πρόσβασης και χρήσης των ΤΠΕ αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντική μορφή κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα, η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ανάγκης για τις ΤΠΕ και το διαδίκτυο οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και στην ανεπαρκή τεκμηρίωση του αντίκτυπου της χρήσης των ΤΠΕ στην ποιότητα ζωής τους. 

Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή κατάρτιση των πολιτών και είναι σαφές ότι απαιτούνται προγράμματα ενίσχυσης των δεξιοτήτων ΤΠΕ όλων των πολιτών, ειδικά αυτών που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι, γυναίκες, μεσήλικες, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και  αγρότες). Το επίπεδο συχνής χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της ΕΕ27 για όλες τις ειδικές ομάδες σε κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού, με εξαίρεση αυτή των ανέργων (κυρίως νέων), στην οποία υπερτερεί. 

Το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά (κατά 13%) του μέσου όρου της ΕΕ27. Μόνον το 18,2% των Ελλήνων πολιτών διαθέτουν ικανοποιητικές (μέτριες ή υψηλές δεξιότητες) στη χρήση του διαδικτύου, συγκριτικά με το 31% που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χωρών μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου